Política de privacitat

Aquesta és la política de protecció de dades de www.cannatzaret.cat. Fa referència a les dades de persones físiques amb les que es relaciona en l’exercici de les seves competències i funcions. El tractament s’efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (en endavant RGDP) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPD-GDD) i la normativa que es derivi.

1. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals és Elisabet Vilaplana Gómez, que es pot contactar a

correu electròniccannatzaret@gmail.com

2. Delegat de protecció de dades

Elisabet Vilaplana Gómez no requereix delegat/da de protecció de dades.

3. Tractament de les dades, finalitats i legitimació 

A la web de  www.cannatzaret.cat  tractem la informació que ens facilita l’usuari per a les següents finalitats: 

  • Gestió de consultes de la web. Finalitat de gestionar les dades de contacte per respondre consultes via formulari o correu electrònic.
  • Gestió de les comandes de la web. Té per finalitat recollir les comandes del client i gestionar-les.
  • Gestió de l’exercici de drets. Correu o consulta amb la finalitat de gestionar l’exercici dels drets associats a les dades personals

Les finalitats explícites per a les quals es duen a terme cada un dels tractaments venen recollides en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de captura de dades. 

No es tracten dades de caràcter especial.

Legitimitat en que es fonamenten els tractaments associats a la web

El tractament de les seves dades personals  depèn de la finalitat i es detalla a continuació:

Activitat de tractamentFinalitatBase legal del tractament de les dades
Gestió de consultes de la webGestionar les dades de contacte per respondre les consultes rebudes Consentiment  segons l’article 6.1.a del RGPD
Gestió de les comandes de la webGestionar les dades per a poder executar la compra que realitzen els usuaris de la webConsentiment  segons l’article 6.1.a del RGPD
Gestió de l’exercici de dretsGestionar l’exercici dels dretsInterès legítim per compliment d’una sol·licitud amb base legal 

4. Conservació de les dades personals

Les dades personals es conservaran mentre duri la relació professional i durant el termini mínim previst per la normativa vigent (per exemple davant reclamacions, per temes fiscals i comptables o la prevenció de blanqueig de capitals).

5. Informació a l’interessat

En cas de ser necessari el consentiment de l’interessat per al tractament de dades, aquest serà recaptat de manera explícita, precisa i inequívoca, mitjançant una clara acció informativa, tenint dret l’interessat a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada. 

En qualsevol cas, en el moment en que es demanen les dades, l’interessat/da serà informat de l’activitat de tractament per a la qual es recullen les seves dades, mitjançant una informació bàsica i resumida.

6. Destinataris o categories de destinataris de les dades.

Les dades recollides directament per Elisabet Vilaplana Gómez  està previst cedir-les a tercers.

Es cedeixen les dades identificatives i bancàries a Stripe per a efectuar el pagament de la comanda.

La infraestructura tecnològica associada a la web s’ha estructurat de la següent forma. 

  • La web està hostatjada en el proveïdor CD MON, www.cdmon.com, i els servidor estan a la Unió Europea

7. Transferència de dades a un tercer país o a una organització internacional i la base per fer-ho, si escau.

Es realitzen transferències internacionals de dades en la cessió de dades a Stripe  però es compleixen les garanties establertes en l’article 46 del RGPD (transferències mitjançant garanties adequades)i l’article 40 del LOPD-GDD (Règim de les transferències internacionals de dades), que es poden consultar en el link https://stripe.com/en-es/privacy#international-data-transfers 

8. Drets

Els drets d’un usuari/a de la web són els següents:

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si  Elisabet Vilaplana Gómez  està tractant dades personals que l’incumbeix, o no. 
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. 
  • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions. 
  • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable. 
  • També dret a retirar el consentiment en qualsevol moment
  • Si la comunicació de dades és un requisit legal o contractual o un requisit necessari per subscriure un contracte, i si l’interessat està obligat a facilitar les dades i les conseqüències de no facilitar-les.

9. Com podeu exercir els drets? 

Mitjançant un correu electrònic a cannatzaret@gmail.com  on es detalli la consulta, el nom i cognoms de l’interessat. 

10. Quines vies de reclamació hi ha? 

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, AEPD, www.aepd.es, o l’Agència Catalana de Protecció de Dades, https://apdcat.gencat.cat/